Пошук
Випадкові фото
Координати
Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами

49010 Україна, м.Дніпро, вул. Академіка Лазаряна, 2 ,ДНУЗТ, кім. 273. Телефон центру: +380 -56- 793-19-20
Translate to
Ми на карті
Директор центру
Кузнецов Директор центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами: профессор Кузнєцов Віталій Миколайович E-mail - [email protected]
Лицей

Дніпропетровський технічний ліцей
поєднує традиції та інновації.
Тут учнів навчають вчитися.

Ⅰ.

Ровесник незалежної України – Дніпропетровський технічний ліцей – навчає за концепцією акмеологічного закладу інноваційного типу. Про рівень та якість навчання свідчить той факт, що після його закінчення ліцеїсти вступають до престижних вищих навчальних закладів України та світу.

Технічний ліцей знаходиться за адресою: вул. Лазаряна,2.

Ліцей було створено у 1990 р. як підрозділ підготовчого факультету Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту за Наказом Міністерства освіти України та Міністерства транспорту України.

Його метою є забезпечення неперервності освіти в системі «Ліцей – Університет».

«Замислювався, як мрія… Мрія про Україну і українців, про сучасну освіту, мрія про свободу і незалежність, про унікальність кожного і всіх. Мрія про повну реалізацію обдарувань дитини, про родинні взаємини, мрія про особливий ліцейний дух. Це була мрія багатьох: учителів, учнів, батьків».

Ліцей має свій імідж, особливий і неповторний, а головне – зібрав конкретних виконавців, які пройнялися життєдайною ідеєю відродження держави, формування освіченої, культурної, національно свідомої молоді.

Форма власності – приватна.

Ⅱ.

Наші вчителі – колектив однодумців, співробітників, талановитих професіоналів.

В ліцеї створено всі умови для творчого зростання кожного вчителя, узагальнення і поширення його досвіду, підвищення авторитету творчої особистості. Кожен педагог ліцею перебуває у творчому пошуку. Професійний та інтелектуальний потенціал педагогічного колективу ліцею досяг рівня, який забезпечує якісне виконання статутних завдань, що є актуальним напрямом діяльності ліцею.

За останні роки в ліцеї закріпилась стабільна тенденція у кадровій політиці, спрямована на формування учителя – професіонала, творчої особистості, про що свідчать моніторингові дослідження професійної педагогічної компетентності вчителів.

За роки існування в ліцеї відпрацьовано свою філософію, до якої входять такі положення:

 • кожен учень – це унікальна особистість, яка може навчатися різними методами, що передбачають досягнення високих цілей у зручному для неї темпі;
 • ми маємо зробити все, щоб розвинути в кожному учневі бажання здобути ґрунтовних знань за всіма аспектами програми: інтелектуальним, соціально-емоційним, фізичним;
 • увесь колектив ліцею має стати позитивним прикладом виховання таких рис, як ініціативність, повага, толерантність.

Відповідно до статуту головною метою ліцею є розвиток дитини

як особистості та найвищої цінності суспільства, створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи.

Проектування освітнього простору, інтеграція традицій та інновацій в педагогічній системі ліцею є передумовами успішного становлення випускника, його професійного самовизначення.

Освітній процес тут структурується за принципом – навчити бажаючих:

 • – прийом учнів до 8 класу проводиться без конкурсного відбору з детальною діагностикою рівня знань кожного учня – І етап;
 • – корекція і повне подолання прогалин в знаннях – ІІ етап;
 • – довузівська підготовка, поглиблене вивчення дисциплін, система підготовки до ЗНО – ІІІ етап.

В ліцеї функціонують: Піклувальна рада, Рада ліцею, Педагогічна рада, Батьківська Рада, Науково-методична рада.

Це навчальний заклад, який забезпечує максимальне розкриття здібностей ліцеїста, його всебічний і психологічний розвиток через колективну спільну роботу з учнями і вчителями, дозволяє якнайповніше об’єднати навчальну та позанавчальну сфери діяльності за умов навчального співтовариства, дає можливість для реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учнів, об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні, оздоровчі та виховні процеси.

Ⅲ.

Технічний ліцей є інноваційним навчальним закладом, який досліджує, апробовує, реалізує новітні підходи в освіті, спираючись на традиції класичної педагогіки, закладеної В.Сухомлинським, Ш. Амонашвілі, К. Ушинським, С. Русовою, Г. Ващенком.

Діяльність ліцею підпорядкована високій меті – виховати успішну, інтелектуальну, творчу особистість, свідомого громадянина України з державницьким типом мислення.

Виховання в ліцеї – це створення активного освітньо - виховного простору, який сприяє саморозвитку, самореалізації вчителя та учня як суб’єктів освітнього процесу.

Пошуки шляхів оновлення освіти, форм спілкування тривають. В центрі нинішніх турбот педагогічного колективу – створення умов для самореалізації інтелектуальної особистості, ґрунтованих на чинниках взаємин, які складаються між вчителем і учнем, здоров’я ліцеїстів і творчого підходу до життя.

Як гарантія виконання ліцензійних умов – 24 роки діяльності приватного навчального закладу, стовідсотковий вступ випускників ліцею до престижних вищих навчальних закладів України та світу.

Особистість, творчість, талант, лідер – формула розвитку в ліцеї.

Директор Технического лицея - Ставицкая Татьяна Николаевна
Директор лицея
СТАВИЦКАЯ Татьяна Николаевна
 • В техническом лицее обучаются дети 8 - 11 классов. В каждом классе 15 - 20 учеников. Занятия проводятся профессорско - преподавательским составом университета и учителями высшей квалификации.
 • Обучаются лицеисты в cпециализированных аудиториях и лабораториях университета.
 • Система знаний приобретенных в лицее, в дальнейшем гарантирует успешную сдачу вступительных экзаменов по специальности избранной учащимся.
 • В методике обучения успешно используются современные педагогические технологии и рейтинговая система, компьютерная поддержка учебного процесса, а также материально-техническая база университета (вычислительный центр, спортивный комплекс, бассейн, Дворец культуры).
 • Регулярные консультации с преподавателями во ІІ-ой половине дня, индивидуальные занятия способствуют более глубокому усвоению материала и ликвидации пробелов знаний.
 • Для учащихся, успешно осваивающих учебную программу, предлагаются авторские программы, способствующие более глубокому изучению избранного предмета:
  • "Решение нестандартных математических задач" - занятия ведет профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой университета "Прикладная математика" Петр Ильич Когут.
  • "Физические явления в задачах и примерах" - занятия ведет профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой университета "Физика" Владимир Александрович Заблудовский.
  • "Задачи повышенной сложности и языки программирования" - занятия ведет кандидат физико-математических наук, доцент кафедры университета "Компьютерные информационные технологии" Анатолий Аркадиевич Косолапов.
  • "Курс английского языка как основной иностранный" - занятия ведет доцент, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой "Иностранные языки" Татьяна Ивановна Власова.
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Технический лицей
 • В лицее уделяется большое внимание культурно-оздоровительному развитию учащихся. Так ежегодно каждый класс готовит музыкально-театральную постановку, отражающую интересы класса, его сплоченность, талантливость. Класс-победитель награждается поездкой в один из культурных центров нашей стран: Киев, Львов, Одессу и другие города. Много внимания уделяется знакомству детей с европейской культурой. Постоянно организуются поездки за рубеж: в Англию, Францию, Италию, Финляндию и другие страны.
 • Выпускникам лицея, которые выбрали специальности нашего университета, в соответствии с правилами приема, предоставляются льготы при поступлении на места государственного заказа: экзамены в мае месяце по математике и украинскому языку засчитываются как вступительные. Кроме того:
  • По результатам этих экзаменов выпускники лицея, которые набрали не меньше 18 баллов - рекомендуются к зачислению по отдельному конкурсу.
  • Зачисляются в университет на места государственного заказа по результатам тестирования.
  • Имеют преимущественное право при зачислении в случае равенства конкурсных баллов.
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Технический лицей
 • Выпускники лицея учатся не только в нашем университете, в учебных вузах нашего города, но и далеко за его пределами:
  • Национальный университет, Медицинская академия, институт бизнеса и права и другие вузы нашего города;
  • Киево - Могилянская академия;
  • Московский государственный университет;
  • Московский физико-технический университет;
  • Витворский колледж США.